REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI

§ 1 Zasady ogólne

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia przez Serwis GoDealla drogą elektroniczną usługi na rzecz Reklamodawców polegającej na publikacji oraz zamieszczaniu na stronach internetowych Serwisu informacji handlowych (reklam) oraz ofert zawarcia transakcji. Reklamodawcy zamawiając Usługę oświadczają, że akceptują Regulamin w całości.

§ 2 Definicje

 1. Wydawca – GoDealla Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406039, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), udostępniająca powierzchnię reklamową w Serwisie celem zamieszczenia tam materiałów handlowych.
 2. Serwis – stanowiący własność Wydawcy serwis internetowy GoDealla dostępny na witrynach internetowych pod adresem: http://www.godealla.pl na którym Reklamodawcy mają możliwość zamieszczania materiałów handlowych.
 3. Serwis GoDealla NetWork – stanowiący sieć afiliacyjną serwis internetowy dostępny pod adresem: http://www.godealla.pl/network za pośrednictwem którego Wydawca może promować dostarczone przez Reklamodawców materiały handlowe na stronach lub witrynach internetowych osób trzecich.
 4. Reklamodawca – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, umieszczająca na stronach internetowych Serwisu materiały handlowe.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Umowa - dwustronne oświadczenie woli wyrażone przez Wydawcę i Reklamodawcę wydane na podstawie niniejszego Regulaminu, precyzujące warunki w nim określone.
 7. Usługa – prezentacja (wyświetlanie) materiałów handlowych Reklamodawcy, ich promocja lub reklama w Serwisie na warunkach niniejszego Regulaminu.
 8. Powierzchnia reklamowa – wydzielone w Serwisie miejsce przeznaczone na wyświetlanie materiałów handlowych dostarczanych przez Reklamodawcę.
 9. Materiały handlowe – informacje zawierające opis towarów lub usług, zdjęcia, a ponadto informacje na temat cen towarów lub usług, służące złożeniu oferty sprzedaży poszczególnych rzeczy lub usług, pozwalające na związanie Klienta z Reklamodawcą, przekazywane przez Reklamodawcę za pośrednictwem Pliku danych.
 10. Plik danych (product feed) – plik pozwalający pozyskać od Reklamodawcy informację handlową lub ofertę zawarcia transakcji i przedstawić ją na stronach Serwisu.
 11. Skrypt – mechanizm umożliwiający gromadzenie informacji o przekierowaniach ze stron Serwisu na stronę lub witrynę Reklamodawcy, w tym o przekierowaniach skutkujących założeniem przez Klienta Konta w witrynie Reklamodawcy bądź dokonaniem tam transakcji. Rodzajem skryptu stosowanym w Serwisie jest piksel konwersji.
 12. Konto Reklamodawcy – aplikacja internetowa dostępna dla Reklamodawcy po zalogowaniu się w serwisie GoDealla NetWork przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, zawierająca saldo rozliczeń płatności oraz statystyki odnośnie świadczonej Usługi.
 13. Klient – pojedynczy użytkownik Internetu korzystający z Serwisu, który zostaje przekierowany ze stron Serwisu na stronę lub witrynę Reklamodawcy w celu założenia tam Konta lub zawarcia transakcji.
 14. Przekierowanie – jednorazowe kliknięcie przez Klienta na link przekierowujący ze stron Serwisu na stronę lub witrynę Reklamodawcy.
 15. Konto Klienta – aplikacja internetowa utworzona przez Klienta na stronie lub witrynie Reklamodawcy bezpośrednio po przekierowaniu ze stron Serwisu.

§ 3 Przedmiot umowy

 1. Wydawca udostępnia na stronach internetowych Serwisu oraz w Serwisie GoDealla NetWork powierzchnię reklamową w celu publikowania na nim dostarczanych przez Reklamodawcę materiałów handlowych.
 2. Uczestnikami Serwisu są Reklamodawcy i Klienci.
 3. GoDealla Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu prowadzi Serwis i nim zarządza.
 4. Wydawca będzie otrzymywał wynagrodzenie (prowizję) za realizację Usługi w przypadku, gdy Klient:
  1. zostanie przekierowany ze stron Serwisu na stronę lub witrynę Reklamodawcy, lub
  2. zostanie przekierowany ze stron Serwisu na stronę lub witrynę Reklamodawcy i poprzez wymaganą rejestrację założy tam Konto, lub
  3. zostanie przekierowany ze stron Serwisu na stronę lub witrynę Reklamodawcy i doprowadzi do zawarcia z nim transakcji.
 5. Serwis monitoruje i zapisuje dane o przekierowaniach, rejestracjach i transakcjach, o których mowa w ust. 4. Dane z prowadzonego przez Serwis monitoringu są wiążące w zakresie identyfikacji przekierowań, rejestracji i transakcji oraz kalkulacji wynikającego z nich wynagrodzenia.

§ 4 Tryb zawarcia umowy

 1. Reklamodawca podlega rejestracji dokonywanej przez Serwis GoDealla NetWork, w wyniku której zostaje utworzone Konto Reklamodawcy.
 2. Z chwilą ukończenia rejestracji Reklamodawca otrzymuje powiadomienie o konieczności jej zaakceptowania poprzez zawarcie umowy o współpracy. Z chwilą zawarcia umowy Wydawca i Reklamodawca oznaczeni są mianem „Stron”.
 3. Po zawarciu umowy Reklamodawca jest zobowiązany do zainstalowania Skryptu, który będzie umożliwiał gromadzenie informacji o przekierowaniach, a także rejestracjach i transakcjach zawieranych przez Klienta po przekierowaniu na stronę lub witrynę Reklamodawcy.
 4. Reklamodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia transakcji testowej w celu weryfikacji poprawnego działania Skryptu. Wydawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania transakcji testowych w celu weryfikacji poprawności instalacji Skryptu. W przypadku nieprawidłowego działania Skryptu z przyczyn leżących po stronie Reklamodawcy Wydawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Po poprawnej instalacji Skryptu Wydawca aktywuje uczestnictwo Reklamodawcy w Serwisie.
 6. W wypadku określonym w ust. 5 Wydawca będzie mógł przystąpić do realizacji Usługi.

§ 5 Wynagrodzenie Wydawcy

 1. Prowizja należna Wydawcy za świadczone Usługi będzie naliczana raz w miesiącu kalendarzowym, chyba że Umowa stanowi inaczej (okres rozliczeniowy).
 2. Wysokość prowizji oraz termin jej płatności będą ustalane w Umowie z Reklamodawcą.
 3. Każdorazowo do kwoty prowizji będzie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury.
 4. Reklamodawca wyraża zgodę na wystawianie przez Wydawcę faktur VAT bez podpisu oraz na otrzymywanie faktur w formie elektornicznej.
 5. W zamian za realizację Usługi na warunkach określonych w § 3 ust. 4 pkt 1 lub 2 Wydawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy. Postanowień ujętych w ust. 6-9 nie stosuje się.
 6. W przypadku realizacji Usługi na warunkach określonych w § 3 ust. 4 pkt 3 wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy obliczane będzie jako suma prowizji naliczanych od wartości zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym transakcji między Klientem a Reklamodawcą.
 7. Prowizja za poszczególne transakcje będzie naliczana od wartości brutto każdej transakcji zrealizowanej w ciągu 30 dni od dnia przekierowania Klienta ze stron Serwisu na stronę lub witrynę Reklamodawcy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 8. Prowizją objęte są transakcje, które nie zostały anulowane z jakichkolwiek przyczyn przed upływem 30 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia.
 9. W przypadku gdy w kolejnym okresie rozliczeniowym transakcje, od których prowizja została już naliczona i zafakturowana, zostały anulowane, wartość wynagrodzenia za ten okres zostanie pomniejszona o prowizje od anulowanych transakcji, chyba że Strony postanowią inaczej.
 10. Naliczanie stawek za realizację Usługi następuje z pierwszym dniem od momentu aktywacji Reklamodawcy w Serwisie.
 11. Ostateczna i obowiązująca wysokość prowizji będzie widoczna na wystawionej przez Wydawcę fakturze VAT.
 12. W przypadku zaistnienia opóźnienia w spełnieniu przez Reklamodawcę zobowiązania pieniężnego Wydawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi aż do chwili całkowitego uregulowania zadłużenia.

§ 6 Okres trwania i rozwiązanie umowy

 1. Umowa w sprawie uczestnictwa w Serwisie zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. W każdym czasie Strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie Reklamodawcy o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie Wydawcy o rozwiązaniu umowy może nastąpić w jakiejkolwiek formie, w tym drogą mailową na wskazany przez Reklamodawcę adres.
 3. Reklamodawca jest uprawniony do naliczania prowizji na zasadach określonych w § 5 ust. 6-8 i ust. 11 od transakcji dokonanych po dniu rozwiązania Umowy, które nastąpiły na skutek przekierowania Klienta ze stron Serwisu na stronę lub witrynę Reklamodawcy. Kwota prowizji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ujęta na fakturze VAT.

§ 7 Obowiązki Reklamodawcy

 1. Reklamodawca w swej działalności jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu i aktów na nim opartych oraz dobrych obyczajów. Wszelkie przypadki naruszenia prawa, Regulaminu bądź dobrych obyczajów w szczególności polegające na realizacji transakcji za pomocą nieuczciwych metod lub niedopuszczalnych środków są niedozwolone.
 2. Reklamodawcy zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Reklamodawca ma obowiązek dostarczania materiałów handlowych co do których przysługują mu prawa autorskie lub prawa pokrewne bądź inne prawa związane z użytkowaniem materiałów handlowych.
 4. Za szkody wynikłe z naruszenia ust. 1-3 odpowiedzialność ponosi wyłącznie Reklamodawca.
 5. W przypadku dostarczenia przez Reklamodawcę materiałów handlowych o treści bezprawnej lub społecznie nieakceptowanej, jak również materiałów niespełniających wymogów technicznych oraz materiałów o niskiej wartości estetycznej Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usługi.
 6. Reklamodawca jest zobowiązany spełniać wymagania techniczne, których treść będzie podawana każdorazowo w treści umowy bądź na stronie internetowej Serwisu. Reklamodawca jest zobowiązany udostępnić Plik danych zgodny ze standardami wskazanymi przez Wydawcę.
 7. Reklamodawca jest zobowiązany do informowania Wydawcy o jakichkolwiek zmianach technicznych wprowadzanych przez siebie, które mogą mieć wpływ na świadczenie Usługi, w tym m.in. zmiana nr IP oraz zmiana sposobu rejestracji konta użytkownika na stronie Reklamodawcy.
 8. Po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany technicznej, która może mieć wpływ na świadczenie Usługi, Reklamodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia transakcji testowej.
 9. Wydawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania w każdym czasie transakcji testowych w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania Skryptu.
 10. W przypadku wystąpienia problemów technicznych powodujących nieprawidłowe funkcjonowanie Skryptu bądź w przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania takich problemów na skutek okoliczności leżących po stronie Reklamodawcy Wydawca – wedle swego wyboru – będzie uprawniony:
  • do stosowania wybranego przez siebie alternatywnego modelu rozliczeń aż do momentu prawidłowego działania Skryptu,
  • do zawieszenia świadczenia Usługi aż do momentu prawidłowego działania Skryptu,
  • do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Reklamodawca ma obowiązek informować Wydawcę o zmianie adresu do doręczeń, w tym adresu e-mailowego. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi wysłanie korespondencji, w tym także w formie elektronicznej, na ostatni znany adres Reklamodawcy ma skutek doręczenia.

§ 8 Odpowiedzialność Wydawcy

 1. Wydawca nie jest odpowiedzialny za treść dostarczanych przez Reklamodawcę materiałów handlowych, a także treść stron internetowych Reklamodawcy i osób trzecich.
 2. Wydawca nie jest też odpowiedzialny za wszelkie szkody lub inne braki wynikające z wszelkich wad oprogramowania bądź sprzętu Reklamodawcy. Wydawca nie jest odpowiedzialny za szkody wynikające z braku dostępu lub nieprawidłowego działania Internetu.
 3. Wydawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Wydawca nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, jak również jego bezbłędnego funkcjonowania, a także nie ponosi odpowiedzialności za brak tej dostępności z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. podanie przez Reklamodawcę danych oraz materiałów handlowych, niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych i materiałów;
  2. jakiekolwiek szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Reklamodawcy, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Serwisu lub korzystanie z niego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu oraz naruszanie praw osób trzecich;
  3. szkody spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie danych dostępowych Reklamodawcy;
  4. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Wydawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Wydawca nie był w stanie zapobiec;
  5. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Reklamodawcę postanowień niniejszego Regulaminu;
  6. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych), spowodowanych działaniami siły wyższej, jak również z przyczyn niezawinionych przez Wydawcę lub od niego niezależnych.
 5. Niezależnie od powyższych postanowień Wydawca jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym Regulaminem z przyczyn technicznych. Wydawca dołoży należytej staranności, aby (planowane) przerwy trwały możliwie najkrócej, a także by Reklamodawca został o nich poinformowany z wyprzedzeniem. Czasowe przerwy w świadczeniu usług nie będą traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonywania zobowiązania ze strony Wydawcy.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku gdy postanowienia umowy nie są realizowane z wyłącznej winy Wydawcy Reklamodawca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odpowiedzialność Wydawcy.
 2. Wszelkie reklamacje muszą być zgłaszane w formie e-mailowej na adres: wspolpraca@godealla.pl.
 3. Wydawca niezwłocznie rozpocznie działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn złożonej reklamacji i ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Reklamodawcy na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 3 w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Wydawcy (np. awaria sprzętu, sieci internetowej itp.). Wydawca zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może być uzależnione od uzyskania od Reklamodawcy dodatkowych wyjaśnień – wówczas czas ich udzielenia przez Reklamodawcę każdorazowo wydłuża okres rozpatrzenia reklamacji.

§ 10 Zmiana Regulaminu

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyn.
 2. O zmianie Regulaminu Wydawca poinformuje Reklamodawcę drogą mailową, przesyłając na adres mailowy wskazany przez Reklamodawcę nową wersję Regulaminu.
 3. Zmiany wchodzą w życie w terminie w dniu ich udostępnienia na stronie Serwisu, chyba że Wydawca określi inny termin.
 4. W przypadku gdy Reklamodawca – w ciągu 7 dni od wysłania zawiadomienia o zmianach Regulaminu – złoży Wydawcy na piśmie sprzeciw wobec zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem otrzymania przez Wydawcę oświadczenia Reklamodawcy.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Wydawcą a Reklamodawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Wydawcę Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. Spory niedające się usunąć na tej drodze będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wydawcy.
Pokaż schowek

Mój schowek

Nie wysyłamy żadnych wiadomości na podany email.

Top najlepszych okazji dzisiaj